MARYJA KRÓLOWA RODZIN

„(Jezus) poszedł  z nimi (Maryją i Józefem) 
i wrócił do Nazaretu
i był im
 poddany ” (Łk  2,31)

Z nauczania Kościoła:

„(…) Kościół w Polsce ma  swoje poważne  zasługi w obronie praw rodziny. Rodzina według zamysłu Bożego  jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny (…). Kościół na naszej ziemi  stoi wierni po stronie rodziny, po stronie jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem u niej samej nie znajduje  należytego zrozumienia.  Nie tylko głosi z miłością, ale i stanowczością objawiona naukę dotycząca małżeństwa  i rodziny. (…) może dzięki tej obecności i wrażliwości (Kościoła)  zawdzięczamy w głównej mierze to, że zło zagrażające rodzinie, nadal nazywane jest złem, grzech nadal nazywany jest grzechem, wynaturzenie –wynaturzeniem. (…) Nie można <rozchwiać> tej <małej> wspólnoty, może słabej, może niewystarczającej, która jednak jest u korzenia wszelkich innych wspólnot, ażeby całe życie społeczne i narodowe nie doznało strat i szkód niepowetowanych” (Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. dla rodzin, Szczecin 11 czerwca 1987 r.) .

Rozważanie:

Stwórca powierza swoje ludzkie stworzenia trosce innych ludzi. Od dojrzałości tych ludzi – zwanych rodzicami – zależy przyszłość dzieci, od ich osobistej wiary zależy zakorzenienie dzieci w Chrystusie. Uniwersalną receptą na wychowanie i udane życie człowieka jest miłość. Ona pozwala  mocno stąpać po ziemi i ona też pomaga  niezachwianie kroczyć drogami zbawienia. Jej siła polega na tym, że od Boga pochodzi  i do Boga prowadzi przez dobry przykład przełożeństwa, jak i karne posłuszeństwo. Jej mądrość opiera się na tym, że podstawowe zasady ustalił sam Bóg, a roztropność ludzka  wspierana łaską Bożą podsuwa konkretne rozwiązania wyzwań codzienności.    

Boże, od którego pochodzi
wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi (…)
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna (…)
i przez Ducha Świętego  
stawała się prawdziwym przybytkiem
życia i miłości (…)
aby Twoja łaska
kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)