NIEPOKALANA MATKA

„Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk  1,28)

Z nauczania Kościoła:

„(Bóg ) od początku i przed wiekami obrał i przysposobił Jednorodzonemu Synowi swojemu Matkę, z której by Ciałem się stał i narodził się szczęśliwie w pełni czasów i tak wielką (…) ukochał Ją miłością, że w Jej jednej upodobał sobie . (…) Ją (…) największą wszelkich łask niebieskich obfitością (…) obsypał, iż Ona , od wszelkiej zupełnie skazy grzechowej zawsze wolna i cała piękna i doskonała. (…) Najświętsza Maryja Dziewica w pierwszej chwili swego poczęcia , za szczególną łaską i przywilejem Boga (…) przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy pierworodnej winy” (Pius IX Bulla „Ineffabilis Deus”, Rzym 8 grudnia 1854 r.).

Rozważanie:

Matko Najczystsza, spraw, abyśmy szli w naszym życiu Twoją drogą. Wprawdzie przyszliśmy na ten świat obarczeni grzechem Adama, jednak dzięki łasce Chrztu świętego wysłużonej przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa odzyskaliśmy godność nieskazitelnych dzieci Bożych. Świadomi faktu, że ciągle tkwi w nas słabość i skłonność do grzechu, dlatego w skarbnicy Sakramentu Pokuty oczyszczani i w Eucharystii karmieni na nowo budujemy w sobie harmonię na drodze od doczesności do wieczności.

Dziękujemy Ci Niepokalana Matko, że na każdym etapie naszego życia wskazujesz na Chrystusa, który jest źródłem naszego wybawienia, źródłem naszej mocy i naszego uświęcenia.

Matko, Królowo świata!
Ty jesteś Matką Jezusa ,
źródła wszelkiej łaski,
wonią wszystkich cnót,
zwierciadłem wszelkiej czystości.
Ty Matko jesteś
pociechą w płaczu,
zwycięstwem w walce ,
nadzieją w śmierci.
(…)
Ty jesteś szczęśliwością cierpiących,
koroną męczenników, pięknością dziewic.

Po tym ziemskim wygnaniu
doprowadź nas do Twego Syna
Jezusa Chrystusa.  Amen.  

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)