Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

MARYJA KRÓLOWA RODZIN

„(Jezus) poszedł  z nimi (Maryją i Józefem) 
i wrócił do Nazaretu
i był im
 poddany ” (Łk  2,31)

Z nauczania Kościoła:

„(…) Kościół w Polsce ma  swoje poważne  zasługi w obronie praw rodziny. Rodzina według zamysłu Bożego  jest miejscem świętym i uświęcającym. Na straży tej świętości Kościół stał zawsze i wszędzie, ale w szczególny sposób pragnie być blisko rodziny (…). Kościół na naszej ziemi  stoi wierni po stronie rodziny, po stronie jej prawdziwego dobra, nawet gdy czasem u niej samej nie znajduje  należytego zrozumienia.  Nie tylko głosi z miłością, ale i stanowczością objawiona naukę dotycząca małżeństwa  i rodziny. (…) może dzięki tej obecności i wrażliwości (Kościoła)  zawdzięczamy w głównej mierze to, że zło zagrażające rodzinie, nadal nazywane jest złem, grzech nadal nazywany jest grzechem, wynaturzenie –wynaturzeniem. (…) Nie można <rozchwiać> tej <małej> wspólnoty, może słabej, może niewystarczającej, która jednak jest u korzenia wszelkich innych wspólnot, ażeby całe życie społeczne i narodowe nie doznało strat i szkód niepowetowanych” (Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. dla rodzin, Szczecin 11 czerwca 1987 r.) .

Rozważanie:

Stwórca powierza swoje ludzkie stworzenia trosce innych ludzi. Od dojrzałości tych ludzi – zwanych rodzicami – zależy przyszłość dzieci, od ich osobistej wiary zależy zakorzenienie dzieci w Chrystusie. Uniwersalną receptą na wychowanie i udane życie człowieka jest miłość. Ona pozwala  mocno stąpać po ziemi i ona też pomaga  niezachwianie kroczyć drogami zbawienia. Jej siła polega na tym, że od Boga pochodzi  i do Boga prowadzi przez dobry przykład przełożeństwa, jak i karne posłuszeństwo. Jej mądrość opiera się na tym, że podstawowe zasady ustalił sam Bóg, a roztropność ludzka  wspierana łaską Bożą podsuwa konkretne rozwiązania wyzwań codzienności.    

Boże, od którego pochodzi
wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi (…)
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna (…)
i przez Ducha Świętego  
stawała się prawdziwym przybytkiem
życia i miłości (…)
aby Twoja łaska
kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

„Twoja Matka i bracia stoją na dworze(Łk  1,20)

Z nauczania Kościoła:

(…) przez wiarę Maryja stała się Rodzicielką Syna, którego dał Jej Ojciec w mocy Duch Świętego, zachowując nienaruszone Jej dziewictwo (…) w tejże samej wierze odnalazła Ona i przyjęła ów inny wymiar macierzyństwa, który Jej Syn objawił w czasie swego mesjańskiego posłannictwa. (…) w miarę jak odsłaniało się Jej oczom i duchowi posłannictwo Syna, Ona sama jako Matka otwierała się ku tej <nowości> macierzyństwo, jakie miało stawać się Jej udziałem przy boku Syna. (…) Przez wiarę słuchała w dalszym ciągu i rozważała to słowo, w którym stawało się coraz przejrzystsze, w sposób <przekraczający wszelką wiedzę” (por. Ef 3, 19) samoobjawienie się Boga żywego.  Maryja Matka, stawała się w ten sposób pierwszą poniekąd „uczennicą” swego Syna, pierwszą, do której On zdawał się mówić <pójdź za Mną>, wcześniej niż wypowiedział to wezwanie do Apostołów czy do kogokolwiek innego” (Jan Paweł II, Redemptori Mater,20).

Rozważanie:

O Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia. Oto ja Twoje dziecko stoję w serdecznej ufności możliwie  najbliżej Twego matczynego Serca. Przez Twoją matczyną dobroć i miłość wejrzyj na mnie, ratuj w niebezpieczeństwie duszy i ciała, broń przed złem i grzechem. Spraw, bym ukochany przez Ciebie i ja sam  swoją ograniczoną miłością umiał kochać braci, którzy również są Twoimi ukochanymi dziećmi. Pragnę nigdy o tym nie zapomnieć na wspomnienie Twojego matczynego Serca przepełnionego miłością  do każdego człowieka, za którego Twój Syn, nasz Zbawiciel oddał swoje życie, abyśmy byli jedno.  Wołamy do Ciebie Matko, gdy brat jest przeciwko bratu, bądź z nami,  u Syna wstaw się za nami.

„(…) Kto drugi po Twoim Synu, Matko
troszczy się, jak Ty o rodzaj ludzki?
Kto nas broni bez przerwy
w naszych udręczeniach?

Kto nas  tak szybko wyzwala od pokus,
które nas napastują?
Kto zadaje sobie tyle trudu,
żeby wstawiać się za grzesznikami?
Dzięki wolności i potędze,
które Twoim macierzyństwem
nabyłaś u Syna.
(…)
I dlatego widzimy,
jak człowiek udręczony chroni się  u Ciebie
(…) Twojej przyzywa pomocy”

(św. German).

NIEPOKALANA MATKA

„Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk  1,28)

Z nauczania Kościoła:

„(Bóg ) od początku i przed wiekami obrał i przysposobił Jednorodzonemu Synowi swojemu Matkę, z której by Ciałem się stał i narodził się szczęśliwie w pełni czasów i tak wielką (…) ukochał Ją miłością, że w Jej jednej upodobał sobie . (…) Ją (…) największą wszelkich łask niebieskich obfitością (…) obsypał, iż Ona , od wszelkiej zupełnie skazy grzechowej zawsze wolna i cała piękna i doskonała. (…) Najświętsza Maryja Dziewica w pierwszej chwili swego poczęcia , za szczególną łaską i przywilejem Boga (…) przez wzgląd na zasługi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana wolna od wszelkiej zmazy pierworodnej winy” (Pius IX Bulla „Ineffabilis Deus”, Rzym 8 grudnia 1854 r.).

Rozważanie:

Matko Najczystsza, spraw, abyśmy szli w naszym życiu Twoją drogą. Wprawdzie przyszliśmy na ten świat obarczeni grzechem Adama, jednak dzięki łasce Chrztu świętego wysłużonej przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa odzyskaliśmy godność nieskazitelnych dzieci Bożych. Świadomi faktu, że ciągle tkwi w nas słabość i skłonność do grzechu, dlatego w skarbnicy Sakramentu Pokuty oczyszczani i w Eucharystii karmieni na nowo budujemy w sobie harmonię na drodze od doczesności do wieczności.

Dziękujemy Ci Niepokalana Matko, że na każdym etapie naszego życia wskazujesz na Chrystusa, który jest źródłem naszego wybawienia, źródłem naszej mocy i naszego uświęcenia.

Matko, Królowo świata!
Ty jesteś Matką Jezusa ,
źródła wszelkiej łaski,
wonią wszystkich cnót,
zwierciadłem wszelkiej czystości.
Ty Matko jesteś
pociechą w płaczu,
zwycięstwem w walce ,
nadzieją w śmierci.
(…)
Ty jesteś szczęśliwością cierpiących,
koroną męczenników, pięknością dziewic.

Po tym ziemskim wygnaniu
doprowadź nas do Twego Syna
Jezusa Chrystusa.  Amen.  

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom
za ofiarność na Sanktuarium
oraz na budującą się
Kalwarię Rokitniańską.
Każdego dnia modlimy się za Was –
Drogich nam czcicieli
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
ofiara na Sanktuarium
lub
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
ofiara na budowę
Kalwarii Rokitniańskiej